Pravidla participativního rozpočtu Mariánské Lázně

1. Podávání návrhů

 1. Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let se vztahem k Mariánským Lázním. (Nemusí se jednat o osobu s trvalým bydlištěm ve městě.)
 2. Každý navrhovatel může podat jeden návrh.
 3. Postoupení návrhu do další fáze je podmíněno osobní prezentací návrhu (buďto navrhovatelem či jeho zástupcem) na veřejném setkání. Navrhovatelé jsou klíčovými aktéry procesu, u kterých je žádoucí aktivní komunikace s veřejností a u nichž se předpokládá aktivní spolupráce s úřadem. Návrh musí obsahovat následující informace:
 • Kontakt na navrhovatele
 • Název návrhu
 • Popis návrhu projektu a jeho veřejný přínos
 • Místo realizace návrhu
 • Ilustrační fotografie či foto současného stavu
 • Situační nákres či mapa kde se má návrh realizovat 
 • Předpokládaná finanční náročnost (vedle nákladů na realizaci – také všechny související náklady za zpracování projektové dokumentace či následnou údržbu na následující 1 rok)

2. Požadavky na návrh projektu

 1. Návrh musí být veřejně prospěšný.
 2. Realizace bude zadána příslušným odborům do 6 měsíců od hlasování.
 3. Realizace návrhu nesmí přesahovat kompetenci města. 
 4. Projekt musí být  na území města, v případě umístění na soukromém pozemku musí být přístupný veřejnosti a je potřeba doložit písemný souhlas majitele.
  Ověření majetkoprávních vztahů a určení parcelního čísla umožňují veřejně dostupné on-line databáze, např. https://www.cuzk.cz/
 5. Projekt by se neměl týkat údržby či opravy chodníků a komunikací (možno podat přímo na odbor Investic a dotací).
 6. Projekt nesmí propagovat produkty, služby a činnosti subjektů komerčního, náboženského či politického charakteru.
 7. Kategorie projektů:
 • 100 – 300tis (k dispozici 300k)
 • 50 – 100tis (k dispozici 150k)
 • 0 – 50tis (k dispozici 50k)

3. Sběr návrhů

 1. K podávání návrhů slouží online formulář na webové stránce participativního rozpočtu. Dále je možné podat návrh osobně pomocí přiložených formulářů na podatelně města Mariánské Lázně či poštou na uvedenou adresu.

4. Setkání s veřejností

 1. V rámci sběru návrhů proběhnou minimálně dvě setkání s veřejností. Povinnost prezentovat návrh na jednom z veřejných setkání se vztahuje na všechny navrhovatele (případně je možné, aby navrhovatele zastoupila jiná osoba). Po představení návrhů budou přítomní diskutovat nad celkovým projektem i jednotlivými návrhy.
 2. V případě podobnosti návrhů (řešících stejnou lokalitu i téma) bude možné návrhy sloučit. Veřejná setkání budou probíhat v podvečerních hodinách, aby se jich mohli zúčastnit také pracující občané.
 3. Veřejná setkání budou vedena moderátorem. Přítomen bude rovněž koordinátor projektu a odborní pracovníci radnice, kteří budou schopni ihned na místě poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu k představovaným a diskutovaným projektům.

5. Posuzování proveditelnosti návrhů

 1. Návrhy projektů, budou v druhé fázi předány k technické analýze příslušným odborům radnice.
 2. Město může dělat v jednotlivých návrzích nezbytné technické úpravy, které nemění smysl navrhovaného projektu.
 3. U každého podporovaného návrhu projektu bude městem prověřena jeho proveditelnost, a to především se zřetelem na:
 • Formální náležitosti 
 • Soulad návrhu s pravidly pro účast v projektu Společně pro Mariánské Lázně 
 • Přiměřenost předpokládaných nákladů 
 • Přiměřenost předpokládané časové náročnosti 
 • Skutečnost, zda návrh není v rozporu s plánovanými akcemi města 
 • Soulad se zákony a jinými právními předpisy

4. Navrhovatel projektu bude vyrozuměn, zda je jím navržený projekt:

 • Proveditelný v předložené podobě
 • Proveditelný s dílčími úpravami
 • Neproveditelný

5. Do hlasování postupují pouze proveditelné návrhy, které prošly ověřením.

6. Hlasování

 1. Hlasovat může každý občan. Cílem je, aby se do hlasování zapojili občané, kteří v Mariánských Lázních žijí, pracují, studují nebo tráví pravidelně svůj volný čas, aby se jednalo o skutečnou podporu místní komunity.
 2. O návrzích, které prošly kontrolou v rámci městského úřadu, budou občané hlasovat prostřednictvím elektronické hlasovací platformy Mobilní rozhlas, s použitím kladných a záporných hlasů dle hlasovacího systému. 
 3. Každý účastník hlasování může udělit po jednom kladném hlasu nejvýše dvěma navrženým projektům (či dva jednomu projektu), a záporný hlas jednomu navrženému projektu.

7. Zpracování výsledků hlasování

 1. Sečtou a odečtou se všechny hlasy pro jednotlivé návrhy. 
 2. Na základě získaných hlasů bude sestaven výsledkový žebříček pro všechny návrhy zařazené do hlasování.
 3. Návrhy, u kterých je součet kladných a záporných hlasů záporný, budou vyřazeny, 
 4. Automaticky bude realizován nejúspěšnější návrh (získal v součtu kladných a záporných hlasů nejvyšší počet hlasů).
 5. Z ostatních návrhů, o nichž bylo hlasováno, budou realizovány návrhy na základě počtu obdržených hlasů, a to v pořadí od nejúspěšnějšího návrhu až do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků (500 000 Kč).
 6. První kolo
 • Pořadí projektů určí hlasování občanů.
 • Na základě pořadí budou postupně odečítány částky za projekty z rozpočtu dané kategorie.
 • Nevyužité prostředky budou přesunuty do druhého kola.

7. Druhé kolo

 • Ve druhém kole budou všechny projekty, na které nezbyly prostředky v kole prvním seřazeny podle počtu hlasů a odečítání prostředků proběhne ze sumy prostředků nevyčerpaných v prvním kole.
 • Pokud bude vyhlášeno, pak do něj budou přesunuty hlasováním pozitivně ohodnocené nerealizované návrhy z předchozího kola a další návrhy, které projdou procedurou ad 1. – 5. výše uvedených pravidel.

8. Pokud získají dva či více návrhů stejný počet bodů, realizuje se ten, který má menší počet minusových hlasů.

8. Realizace návrhů

 1. Občané budou průběžně informováni o stavu realizace všech vítězných projektů prostřednictvím webových stránek projektu, městského úřadu, profilu města na Facebooku a městského zpravodaje.
 2. Projekt participativního rozpočtu je s ohledem na objem finančních prostředků v kompetenci Rady města Mariánských Lázní. Rada města schvaluje vítězné projekty a zároveň je oprávněna schvalovat jakékoliv změny.
 3. Na realizaci projektu není právní nárok.