Informace o zpracování osobních údajů navrhovatele

Informace podle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) pro navrhovatele projektů do participativního rozpočtu města Mariánské Lázně

▪ Správce:

Město Mariánské Lázně
Ruská 155
353 01 Mariánské Lázně
Datová schránka: bprbqms
Tel.: +420 354 922 111 (automat)
E-mail: epodatelna@muml.cz

▪ Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

PhDr. Vladimír Bervida
Tel.: +420 354 922 444
E-mail: vladimir.bervida@muml.cz

Subjekty údajů: Navrhovatelé projektu do participativního rozpočtu města Mariánské Lázně a jejich zástupci

▪ Město Mariánské Lázně zpracovává následující osobní údaje výše uvedených subjektů údajů:

Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon a email

▪ Město Mariánské Lázně zpracovává osobní údaje za účelem identifikace navrhovatele a komunikace s ním, na základě nezbytnosti zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
podle č. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a z důvodu nezbytnosti zpracování pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem
údajů dítě dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Vaše osobní údaje nebudou nikde zveřejněny.

▪ Doba uložení: osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do 5 let od ukončení hlasování o realizaci projektu.
▪ Informace o právech subjektů údajů: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz (právo být zapomenut), právo na omezení zpracování, právo na námitku vůči zpracování, právo na přenositelnost a právo podat stížnost u dozorového úřadu.
▪ Příjemce osobních údajů: správce osobní údaje nikam dále nepředává.
▪ Při zpracování výše uvedených osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
▪ Ke zveřejnění osobních údajů při prezentaci projektů dojde pouze s písemným souhlasem navrhovatele.